агдлан хүлэх
хөдлөх аргагүй болтол сайтар уяж хүлэх