агдгар тагдгар
хүний бүдүүвтэр бөгөөд намхан тагдгар байдал