АГДГАНАХ

1. Агдгар юмны байн байн хөдлөх: хорхой агдганах (хорхой агдга агдга хөдлөх);


2. Хүзүү богино, нуруу намхан хүний дал мөрөө хөдөлгөн аашлах: агдганан инээх (намхан тагдгар хүний дал мөрөө хөдөлгөн инээх) - дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Гүнж., агдганах хагдганах [хоршоо] (агдгар хагдгар хүний хөдлөх, аашлах).

хорхой агдганах хорхой агдга агдга хөдлөх
агдганан инээх намхан тагдгар хүний дал мөрөө хөдөлгөн инээх
агдганах хагдганах агдгар хагдгар хүний хөдлөх, аашлах