агдганан инээх
намхан тагдгар хүний дал мөрөө хөдөлгөн инээх