агдганах хагдганах
агдгар хагдгар хүний хөдлөх, аашлах