УРАНГИ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Түлэнхий, түлэгдсэн: уранги сүүний үнэр (түлэгдсэн сүүний үнэр).