УУРАЛ
/ нутгийн аялгуу /

буриад Уур: уурал савсах (уур савсах), усны уурал (усны уур) - Уурал дэлгэрэнгүй...Г.Гантогтох. Буриад аялгууны толь.