ТӨВӨӨРӨХ
/ нутгийн аялгуу /

буриад 1. Хялмайх: нүд төвөөрөх (нүд хялмайх);


2. Сульдах, доройтох: хурга төвөөрөх (хурга сульдах).