агаарын хуурай багана
гаднах даралтад шахагдан нягтарч агшин зуур дулаан үл нэвчих чанар олсон хуурай хий