АГААРАХ I
/ яриа /
Гаарах, дэндэх, хэтрэх.
Ижил үг:

АГААРАХ II