ЯВУУРГҮЙ

Явцгүй, урагш муутай, үр дүнгүй: явуургүй зүйл (явцгүй, үр дүнгүй зүйл).