ЯВУУЛАХ

1. Илгээх, одуулах, зорчуулах - Нэг удаад Сүрэнд улласан том гутал явуулсан билээ. С.Дашдэндэв. Улаан наран., ажилд явуулах (ажил үйл хийлгэхээр илгээх), захидал явуулах (захидал илгээх), мэдээ явуулах (мэдээ илгээх), сургуульд явуулах (сургуульд суралцуулахаар одуулах), томилон явуулах (томилон илгээх), хөдөө явуулах (хөдөө илгээх, зорчуулах), цахилгаан явуулах (цахилгаан илгээх), элч явуулах (элч илгээх);


2. Юмыг шилжүүлэн хөдөлгөх: цагаа түлхэж явуулах (өөрийн цагийн баадууг ажиллуулах);
3. Ажил үйлийг гүйцэтгэх, хийх: ажил хэргээ явуулах (ажил хэргээ гүйцэтгэх), сонгууль явуулах (сонгуулийн ажлыг хийж дэлгэрэнгүй...
4. [шилжсэн] Юмыг дэндүү хэтрүүлэн ярих - Би түүнийг жаахан явуулсан юм. Яриа.

ажилд явуулах ажил үйл хийлгэхээр илгээх
захидал явуулах захидал илгээх
мэдээ явуулах мэдээ илгээх
сургуульд явуулах сургуульд суралцуулахаар одуулах
томилон явуулах томилон илгээх
хөдөө явуулах хөдөө илгээх, зорчуулах
цахилгаан явуулах цахилгаан илгээх
элч явуулах элч илгээх
цагаа түлхэж явуулах өөрийн цагийн баадууг ажиллуулах
ажил хэргээ явуулах ажил хэргээ гүйцэтгэх
сонгууль явуулах сонгуулийн ажлыг хийж гүйцэтгэх
ухуулга явуулах ухуулгын ажил хийх