ЯВГАДАХ

Унаа уналгагүй болсноос явган явахад хүрэх, уналгагүйдэх - Юманд явах гэсэн чинь, явгадаад явж чадахгүй дэлгэрэнгүй... Яриа.