ЯВ IV

Хүч нэмэгдүүлэх сул үг: яв явган (бүр явган), яв ягаан (нэн ягаан).

Ижил үг:

ЯВ I

ЯВ II:

ЯВ III: