ЯВААНДАА

Алсдаа, хэтдээ, аажимдаа: яваандаа дадах байх (алсдаа дадах байх), яваандаа сайжрах дэлгэрэнгүй... (алсдаа сайжрах биз), яваандаа сурах байх аа (алс хэтдээ сурах байх аа).