ЯВАЛДАХ

1. Харилцан явах: нааш цааш явалдах (нааш цааш харилцан явах);


2. [шилжсэн] Эр эмийн дотно харьцаа үүсгэх: сэм явалдах (бусдаас нууцаар эр эмийн харьцаа үүсгэх), хүчирхэн явалдах дэлгэрэнгүй...