ЯВАЛЦАГЧ

Хамт явсан хүн: хадланд явалцагч (хадланд хамт явсан хүн).