ЯВАЛЦАА
/ нутгийн аялгуу /

Хамтан ажиллах, нөхөрлөх нь.