ЯВАМТГАЙ

Байнга явах дуртай, их явдаг; явамхай: явамтгай мал (явамхай мал).