ЯВАГДАХ

Үйл явдал өөрийн жам ёсны дагуу болоод өнгөрөх.