гадаад хэргийн яам

гадаад орнуудтай харилцах асуудлыг голлон эрхлэх төрийн захиргааны төв байгууллага