эрх эмзэг
а. Хэтэрхий зоргоороо, эрх танхи; б. Өвдөхдөө амархан; в. Хөндөж үл болох, ховор нандин