ЭРХ III:

эрх ялуу (тэрэгний ялууны урд хойд хоёр захын ялуу мод).

Ижил үг:

ЭРХ I

ЭРХ II