ЭРГЭЛЗЭЛ

Эргэлзэх үйлийн нэр: эргэлзэл төрөх (эргэлзээ, тээнэгэлзэл бий болох).