ЭРГЭЛЗЭНГҮЙ

Эргэлзсэн байдалтай, эргэлзэх янзтай - Юу байгаа аж даа гэж эргэлзэнгүй байдлаар хариулав.дэлгэрэнгүй... эргэлзэнгүйгээр харах (эргэлзсэн байдалтай харах).