ЭРГЭЛТГҮЙ

1. Буцалтгүй, өөрчлөлтгүй, урвалт хөрвөлтгүй - Гахай бол чиглэн гүйсэн нэг л зүгтээ юу ч болж байсан эргэлтгүй дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Миний монгол;


2. Эргэн очих хэрэггүй.