ЭРГЭМ

Орчим: тавь эргэм насны (тавь орчим насны).