ЭРГЭЛЗЭЭГҮЙ

Эргэлзээ байхгүй, мадаггүй, зайлшгүй - Дарга нэгэнт командаа өөрчлөхгүй нь эргэлзээгүй хойно манай дайчид өнхрөн, дэлгэрэнгүй... Т.Дэчингунгаа. Өөдрөг зам.