ЭНХРЭГЛҮҮЛЭХ

Энхрийлүүлэх, хайрлан дотночлуулах - Энхрэглүүлэн хайрлаж явбал дээр буй заа гэжээ. Халх ардын тууль.