ЯМХ

1. Тохойн аравны нэгтэй тэнцэх уртын хэмжээ;


2. Гарын хурууны нэгдүгээр үеэс хурууны үзүүр хүртэлх зай; уртын хэмжүүрийн нэр, нэгэн хос алдыг зуу хуваасны нэг, нэг ямх нь гучин хоёр миллиметртэй дэлгэрэнгүй...