ЭНХЭТ :
/ амьтан /

энхэт бялзуухай (Ази, Европ, Сибир, Монголд тархмал үүрээ модонд засдаг нэг зүйл шувуу).