ЭНЭЛГЭХ

Хүнийг зовоон шаналгах: сэтгэл энэлгэх (сэтгэл зовоон шаналгах, сэтгэл зовниулах).