ЭНЭЛЭГ

Уй гашуу, шаналал: энэлэг учрах (уй гашуу тохиолдох).