ЭНХРЭГЛЭХ

Энхрийлэх, хайрлах: хүүхдийг энхрэглэх (багачуудыг энхрийлэн хайрлах).