ЭНХЭЛ :

энхэл донхол (гүдгэр хотгор, овон товон, явахад бага зэргийн бартаатай тэгш биш), энхэл дэлгэрэнгүй... (овгор товгор газар).