ЭЛБЭГХЭН

1. Нэлээд элбэг, хүртээмжтэй: элбэгхэн жимстэй газар (нэлээд элбэг жимстэй нутаг);


2. Олон удаа: элбэгхэн тохиолдох (олон удаа, дахин дахин тохиолдох) - Хотын гудамжнаа элбэгхэн дайралдах эрээн мяраан зарлалын дэлгэрэнгүй... С.Бадраа. Амьдрал;

3. [шилжсэн] Айвуу тайвуу, өлхөн - Би энэ шалгалтыг элбэгхэн давна. И.Дамбажав. Монгол үгийн дээж.

элбэгхэн жимстэй газар нэлээд элбэг жимстэй нутаг
элбэгхэн тохиолдох олон удаа, дахин дахин тохиолдох