элбэгхэн тохиолдох
олон удаа, дахин дахин тохиолдох