ЭЛБЭГШИХ

Элбэг шинжтэй болох: ан элбэгших (агнуурын амьтан олшрох шинжтэй болох).