ШАЛТГААЛАХ

1. Аливаа зүйлд энэхэн тэрхнээр далим болгох, бултах, зайлсхийх;


2. Аливаа нэгэн зүйлээс хамаарах, нөлөөлөх: ажлаас шалтгаалах (ажлаас хамаарах), нөхцөл байдлаас шалтгаалах (тухайн дэлгэрэнгүй...
ажлаас шалтгаалах ажлаас хамаарах
нөхцөл байдлаас шалтгаалах тухайн тухайн нөхцөл байдлаас хамаарах
өвчнөөс шалтгаалах өвчин нөлөөлөх
хэрэгцээнээс шалтгаалах хэрэгцээнээс хамаарах