ШАЛТГААН

1. Шалтаг - Өөрийн хэлсэн хийсэн бүхнийг зөв гэж, хариугүй юмнаас гомдон мөчөөрхдөг зантай боловч тэр удаа тэгж дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Хонгор зул., шалтгаан тоочих (шалтаг тоочих), гэм шалтгаан [хоршоо] (хүний хийсэн гэмт үйл хийгээд түүнийг үйлдэх болсон учир шалтаг), нөхцөл шалтгаан [хоршоо] (тухайн юм бүрэлдэн буй болох хүчин зүйл), шалтаг шалтгаан ~ шалтгаан шалтаг [хоршоо] (шалтаг);


2. Юмны учир чанарын нөлөө, үүсгэл холбогдол - Уг шалтгаан иймд, монголын дарлагдсан олон түмэнд, ардын эрх чөлөөг олгохыг эрмэлзсэн ардын дэлгэрэнгүй... Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дурдатгалууд., шалтгааныг тодорхойлох (учир, үр нөлөөг нь тодорхойлох), онцгой шалтгаан (онцгой нөлөө), хүндэтгэх шалтгаан (хүндэтгэвэл зохих нөхцөл байдал), учир шалтгаан [хоршоо] (хэрэг явдлын үүсэх нөхцөл болоод үүсгэл холбогдол) - Уурхайчдад өгөх байсан шагналын зүйлийг хийсэн гэр шатсан явдлын учир шалтгааныг шалгах ажил хийж байна. С.Лочин. Сэтгэлийн өнгө., учир шалтгаангүй [хоршоо] (учир шалтгаан байхгүй), учир шалтгааныг нь олох (учир зүй, учир холбогдлыг нь олох) - Басхүү түүний үхэх болсон учир шалтгааныг даруй олохыг боджээ. Л.Түдэв. Уулын үер;

3. Шалтгаа: ямар нэгэн шалтгаанаар (ямар нэгэн шалтгаа, нөхцөлөөр).

шалтгаан тоочих шалтаг тоочих
гэм шалтгаан хүний хийсэн гэмт үйл хийгээд түүнийг үйлдэх болсон учир шалтаг
нөхцөл шалтгаан тухайн юм бүрэлдэн буй болох хүчин зүйл
шалтаг шалтгаан ~ шалтгаан шалтаг шалтаг
шалтгааныг тодорхойлох учир, үр нөлөөг нь тодорхойлох
онцгой шалтгаан онцгой нөлөө
хүндэтгэх шалтгаан хүндэтгэвэл зохих нөхцөл байдал
учир шалтгаан хэрэг явдлын үүсэх нөхцөл болоод үүсгэл холбогдол
учир шалтгаангүй учир шалтгаан байхгүй
учир шалтгааныг нь олох учир зүй, учир холбогдлыг нь олох
ямар нэгэн шалтгаанаар ямар нэгэн шалтгаа, нөхцөлөөр