нөхцөл байдлаас шалтгаалах
тухайн тухайн нөхцөл байдлаас хамаарах