ШААРДЛАГАТ

Хэрэгцээ, шаардлага бүхий: зайлшгүй шаардлагат (зайлшгүй шаардлага бүхий).