ШААРДЛАГАТАЙ

Хэрэгцээ шаардлага ихтэй - Ашиг хишиг их л авъя гэвэл аль болохоор их усалж байх шаардлагатай юм. дэлгэрэнгүй... шаардлагатай зүйл (хэрэгцээ шаардлага ихтэй зүйл), шаардлагатай хүн (хэрэгцээтэй, туршлага сайтай хүн).

шаардлагатай зүйл хэрэгцээ шаардлага ихтэй зүйл
шаардлагатай хүн хэрэгцээтэй, туршлага сайтай хүн