ШААТАХ

Морь малын хөл, шаа өвчтэй болох: морь шаатах (морины хөл шаа өвчтэй болох).