ШААРЛУУЛАХ

1. Шаарыг нь арилгуулах, шүүлгүүлэх;


2. Заазлуулах, гологдох.