ШААРЛАХ

1. Юмны шаарыг нь ялгаж арилгах, хаях: цай шаарлах (цайны шаарыг ялгах);


2. Олны дотроос голж шилж, мууг нь ялгах, заазлах: мал шаарлаж худалдах (мал заазлан худалдах).

цай шаарлах цайны шаарыг ялгах
мал шаарлаж худалдах мал заазлан худалдах