ШААРДУУЛАХ

1. Нэхүүлэх, шаардлага тавиулах; шаардагдах: өгөхийг шаардуулах (өгөх ёстойг бусдаар хэлүүлэх, дэлгэрэнгүй...


2. Шаардагдах.

өгөхийг шаардуулах өгөх ёстойг бусдаар хэлүүлэх, нэхүүлэх
хийхийг шаардуулах хариуцсан ажил хэргээ хугацаанд нь чанартай хийхийг бусдаар тушаалгах