хийхийг шаардуулах
хариуцсан ажил хэргээ хугацаанд нь чанартай хийхийг бусдаар тушаалгах