өгөхийг шаардуулах
өгөх ёстойг бусдаар хэлүүлэх, нэхүүлэх