шаантаглан оруулах
юмны зай завсарт шаантаг хийлгэх